Spelregels (algemene voorwaarden)


Definities


Uludag Music: Uludag Music, gevestigd te Zwolle, Kvk-nummer: 77628039
Leerling: degene met wie Uludag Music een overeenkomst is aangegaan, ook wel de klant
Partijen: Leerling en Uludag Music samen

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, offertes, overeenkomsten en producten door of namens Uludag Music.
1.2 Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden in onderlinge overeenstemming en als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk, voor zover Uludag Music dit verlangt, zijn overeengekomen.
2. Inschrijving
2.1. Voordat een leerling daadwerkelijk begint wordt er een proefles gevolgd. Na deze proefles wordt er in overleg bepaald of docent en leerling met elkaar doorgaan.
Als een leerling zich daadwerkelijk verbindt aan Uludag Music is dit voor een minimale periode van een half jaar. Ook wanneer het seizoen al is begonnen.
3. Lessen
3.1. Uludag Music gaat uit van 40 lessen bij een wekelijks abonnement. Bij een tweewekelijks abonnement varieert het aantal lessen tussen de 20 en 22.
Voor beide abonnementen geldt dat de laatste les een optreden is. Je termijnbedrag bij een tweewekelijks abonnement is gebaseerd op 20 lessen. Het kan voorkomen dat je bij een tweewekelijks abonnement uitkomt op 21 of 22 lesweken. Alleen wanneer je meer lessen hebt afgenomen dan binnen jouw abonnement valt, ontvang je een eindafrekening. Indien het abonnement tussentijds wordt opgezegd, geldt een andere verrekening (zie opzegging).
4. Opzegging
4.1. Als een leerling besluit te stoppen, geldt een opzegtermijn van 1 maand (na het eerste half jaar). Groepslessen kunnen alleen per seizoen worden opgezegd.
Bij tussentijdse opzegging van het individuele abonnement, worden de gevolgde lesweken geteld en daarmee de lessen waar de leerling recht op heeft berekend. Dit aantal wordt aangeboden door de docent. Hierna volgt een eindafrekening. Opzegging is alleen geldig als deze wordt doorgegeven via e-mail.
4.2. Als er sprake is van overmacht (pandemieën, natuurrampen, brand etc.) spant Uludag Music zich in om alle lessen toch door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld via videoles.
Mocht het toch niet lukken om alle lessen te verzorgen binnen het lesseizoen, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld.
5. Betaling
5.1. Het lesgeld wordt betaald via automatische incasso in 12 termijnen. Bij 3 of meer storneringen per seizoen brengen we het restant van het totale jaarbedrag in één keer in rekening.
Inschrijfkosten van €15,00 worden tijdens de eerste incasso in rekening gebracht.
5.2 Indien een automatische incasso voor betaling van het lesgeld of andere diensten van Uludag Music is mislukt of er om een andere reden niet is voldaan aan de betalingsverplichting,
ontvangt de leerling een herinnering over zijn betaalverplichting waaraan binnen 5 dagen dient te worden voldaan.
5.3 Wanneer de leerling niet binnen de in lid 2 bepaalde termijn aan zijn betalingsplicht voldoet, behoudt Uludag Music zich het recht voor zijn verplichtingen op te schorten
totdat de leerling aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6. Afwezigheid
6.1. Indien een leerling aanwezigheid bij een les verzaakt, komt deze te vervallen zonder recht op restitutie van het lesgeld uitgezonderd redenen toegelicht in dit artikel.
6.2. Een les kan alleen worden ingehaald in de volgende gevallen:
Sterfgeval binnen de familie
Een schoolexamen op of rond het lestijdstip indien de leerling afwezigheid bij een les minstens een week van tevoren meldt
6.3. Indien een leerling wegens andere redenen een les niet kan bijwonen en dit minstens een week van tevoren meldt,
gaat Uludag Music in overleg met de leerling op zoek naar een oplossing waarbij er uitdrukkelijk geen garanties zijn op het inhalen van lessen.
6.4. Bij langdurige ziekte van de leerling gaat Uludag Music in overleg met de leerling en wordt er naar een passende oplossing gezocht.
6.5. Wanneer een les of andere dienst van Uludag Music wegens ziekte van de docent niet kan worden gegeven, krijgt de leerling de mogelijkheid om de les in te halen in de
bufferweken of mogelijk op een ander tijdstip.
6.6 Wanneer partijen geen geschikt moment kunnen vinden voor een inhaalles, ondanks de geleverde inspanning, komt de les te vervallen zonder recht op restitutie van het lesgeld.
7. Aansprakelijkheid
7.1. Uludag Music kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de leerling noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken
die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een leerling. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.
7.2. Uludag Music is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent zoals gehoorbeschadiging.
Om zulks te voorkomen, zal de leerling tijdens de lessen worden gewezen op de bij de muziekschool bekende specifieke aandachtspunten en – indien gewenst – antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. Onze docenten zullen tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen.
7.3. Schade aan eigendommen van Uludag Music veroorzaakt door de leerling wordt op de leerling verhaald.
8. 5- en 10-lessenkaarten
8.1. Een leerling kan kiezen om flexibel te lessen door te kiezen voor een 5- of 10-lessenkaart. Deze kaart dient in 1x betaald te worden door middel van iDEAL.
De lessen zijn vanaf moment van aanschaf 1 jaar geldig.
9. Overig
9.1. Uludag Music behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.
9.2. Door het indienen van het inschrijfformulier via de website accepteert de leerling indien meerderjarig of de ouder/verzorger indien minderjarig de bovenstaande
algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende gevolgen.